Kantoor Kramer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de cliënt klachten eerst aan de behandelend advocaat kenbaar maakt. De cliënt kan zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris van de Wit Lattman Turkkol advocaten,  tevens  klachtenfunctionaris voor  Kantoor Kramer.

 

Slaagt de behandelend advocaat of de klachtenfunctionaris er niet in de klachten te verhelpen, dan kunnen deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat op het kantoor ter inzage ligt en op verzoek wordt toegezonden.

 

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

 

Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst, die op aanvraag verkrijgbaar is bij het kantoor.

 

  • Klachtenregeling Kantoor Kramer
  • Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur