Algemene voorwaarden

Kantoor Kramer

 1. Kantoor Kramer is een advocatenkantoor bestaande uit Mr M. Kramer aan de Middenweg 57 A te Amsterdam. Er is op voornoemd adres een samenwerkingsverband met Mr. drs. J.P.N. de Wit, Mr. C.M. Lattmann-van der Heijde en Mr. N. Türkkol, die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk van advocaat uitoefenen. Er is geen sprake van een openbare of stille (personen)vennootschap tussen de aan het kantoor verbonden advocaten.
 2. Alle opdrachten van cliënten worden verstrekt aan Mr Kramer worden verricht voor rekening en risico van de Mr Kramer. De opdracht kan steeds worden uitgevoerd door één van de andere voornoemde advocaten, bij voorbeeld ingeval van waarneming tijdens afwezigheid, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door Mr Kramer en op alle rechtsverhoudingen van Mr Kramer met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Kantoor Kramer
 4. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door hem/haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Een kopie van de huidige polissen en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de advocaat aansprakelijk is.
 6. De advocaat is bevoegd in samenhang met zijn/haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met cliënt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij cliënt aantoont dat de keuze van de advocaat van deze derden niet zorgvuldig is geweest. De advocaat is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
 7. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor cliënt.
 8. Kantoor Kramer behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat vijf jaar na archivering is verstreken.
 9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het periodiek door de advocaat vast te stellen uurtarief.
 10. Door de advocaat ten behoeve van cliënt betaalde (on)kosten – waaronder belaste en onbelaste verschotten zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is de advocaat gerechtigd 8% van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten worden onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.
 11. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 100,-. Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliënt alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.
 12. De advocaat is op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen terzake van de door hem/haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden. De advocaat is bevoegd om ontvangen voorschotten, alsmede ten behoeve van cliënt van derden ontvangen bedragen te verrekenen met openstaande declaraties in de betrokken zaak of andere zaken, ook wanneer de betalingstermijn van de betreffende declaraties nog niet is verstreken.
 13. Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan is de advocaat gerechtigd zijn of haar werkzaamheden voor cliënt terstond op te schorten of te staken, zonder dat de advocaat daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
 14. Indien cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat de declaratie daarmee onherroepelijk vast.
 15. Kantoor Kramer ontvangt in de uitoefening van de werkzaamheden geen gelden van de cliënt of derden en beschikt derhalve niet over een derdenrekening.
 16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliënt en Kantoor Kramer zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle personen die voor Kantoor Kramer werkzaam zijn of waren, hetzij als advocaat, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.
 17. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank Amsterdam bevoegd, tenzij de Kantonrechter absoluut bevoegd is.