Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kantoor Kramer
1. Kantoor Kramer is een eenmanskantoor bestaande uit Mr M (Mariska) Kramer aan de
Jansweg 40 te Haarlem (KVK-nummer: 34333850 en BTW-nummer: NL002101005B14).
Mr Kramer is ingeschreven bij de Orde van Advocaten Noord-Holland, locatie Haarlem.
Mr Kramer heeft als eenmanskantoor een samenwerking met het eenmanskantoor van
Mr. C.M. Lattmann-van der Heijde, betreffende klachtenbehandeling en vervanging: Mr
Lattmann-van der Heijde treedt als klachtenfunctionaris op voor Kantoor Kramer en
vervangt Mr Kramer bij geplande en ongeplande afwezigheid en andersom.
2. Alle opdrachten van cliënten die worden verstrekt aan Mr Kramer worden verricht
voor rekening en risico van de Mr Kramer. De opdracht kan steeds worden uitgevoerd
door mr C.M. Lattmann-van der Heijde ingeval van waarneming tijdens afwezigheid, ook
indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door Mr Kramer
zal worden uitgevoerd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of
te verrichten door Mr Kramer en op alle rechtsverhoudingen van Mr Kramer met
derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende
opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met
de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Kantoor Kramer
4. Mr Kramer is individueel verzekerd, bij AON te Amsterdam, pb 12250, 1014 AX, onder
nummer 109093, voor beroepsaansprakelijkheid waaronder ook valt de waarneming in
geval van afwezigheid van mr Kramer. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met
het bedrag van het verschuldigde eigen risico. Een kopie van de huidige polissen en de
voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding
in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect
voortvloeit en waarvoor de advocaat aansprakelijk is.
6. De advocaat is bevoegd in samenhang met zijn/haar dienstverlening diensten van
derden te betrekken. De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk
tevoren overleggen met cliënt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter nimmer aansprakelijk voor
tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij cliënt aantoont dat de
keuze van de advocaat van deze derden niet zorgvuldig is geweest. De advocaat is door
cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt
te aanvaarden.
7. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten
van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de
werkzaamheden verricht voor cliënt.
8. Kantoor Kramer behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen
nadat vijf jaar na archivering is verstreken.
9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden
berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het periodiek
door de advocaat vast te stellen uurtarief.
10.Door de advocaat ten behoeve van cliënt betaalde (on)kosten – waaronder belaste en
onbelaste verschotten zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden
gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is de advocaat gerechtigd 8% van
het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene
kantoorkosten worden onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.
11.Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van
deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien
na aanmaning betaling uitblijft zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 100,-.
Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliënt alle daadwerkelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.
12.De advocaat is op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen
terzake van de door hem/haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden. De
advocaat is bevoegd om ontvangen voorschotten, alsmede ten behoeve van cliënt van
derden ontvangen bedragen te verrekenen met openstaande declaraties in de
betrokken zaak of andere zaken, ook wanneer de betalingstermijn van de betreffende
declaraties nog niet is verstreken.
13.Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet
heeft voldaan is de advocaat gerechtigd zijn of haar werkzaamheden voor cliënt
terstond op te schorten of te staken, zonder dat de advocaat daarbij aansprakelijk is
voor enige schade die daardoor ontstaat.
14.Indien cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te
maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium althans tegen de
hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat de declaratie daarmee
onherroepelijk vast.
15.Kantoor Kramer ontvangt in de uitoefening van de werkzaamheden geen gelden van
de cliënt of derden en beschikt derhalve niet over een derdenrekening.
16. Kantoor Kramer heeft een kantoorklachtenregeling. Deze is openbaar gemaakt op
de website van Kantoor Kramer.
17 .Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliënt en Kantoor Kramer zijn
tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle personen die voor Kantoor
Kramer werkzaam zijn of waren, hetzij als advocaat, werknemer, adviseur, derdeopdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.
18.Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank Noord-Holland
bevoegd, tenzij de Kantonrechter absoluut bevoegd is.